دوره‌های حضوری

دوره‌های حضوری

  • دوره جامع قهرمانی مباحثه علمی ویژه

    لازم به ذکر است که آموزش های دوره قهرمانی مباحثه علمی در قالب کارگاه های یک روزه، کارسوق های سه روزه، کلاس های فوق برنامه در طول سال نیز امکان پذیر می‌باشد

  • دوره جامع قهرمانی مباحثه علمی (گروهی) ویژه

    لازم به ذکر است که آموزش های دوره قهرمانی مباحثه علمی در قالب کارگاه های یک روزه، کارسوق های سه روزه، کلاس های فوق برنامه در طول

  • ششمین دوره جامع قهرمانی مباحثه علمی ویژه

    لازم به ذکر است که آموزش های دوره قهرمانی مباحثه علمی در قالب کارگاه های یک روزه، کارسوق های سه روزه، کلاس های فوق برنامه در طول سال نیز امکان پذیر می‌باشد