حامیان و برگزارکنندگان

معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری
ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز
موسس قاف
گروه پویش

جهان امروز جهانی پر از اندیشه¬های متنوع و مکاتب گوناگون فکری است و انسان عصر حاضر در معرض هجوم این افکار و فلسفه هاست. عمل هرانسانی برگرفته از اندیشه¬ها و شناخت او از مسائل است و این شناخت، از طریق به تصویر کشیدن ایده¬آل¬ها در چارچوب مفاهیم قابلِ لمسِ مستدل، تفکر و مباحثه پیرامون نظرات و دیدگاه¬های گوناگون حاصل می¬گردد. لذا رسیدن به شناختی صحیح و دقیق در گروی توانایی و مهارت افراد در مباحثه است. از سویی، تمدن¬سازی و جامعه¬پردازی جز با بیداری عقل جمعی میسر نمی¬شود و به راستی که:«برای بیدارکردن عقل جمعی چاره¬ای جز مشاوره و مناظره نیست.»

جهان امروز جهانی پر از اندیشه¬های متنوع و مکاتب گوناگون فکری است و انسان عصر حاضر در معرض هجوم این افکار و فلسفه هاست. عمل هرانسانی برگرفته از اندیشه¬ها و شناخت او از مسائل است و این شناخت، از طریق به تصویر کشیدن ایده¬آل¬ها در چارچوب مفاهیم قابلِ لمسِ مستدل، تفکر و مباحثه پیرامون نظرات و دیدگاه¬های گوناگون حاصل می¬گردد. لذا رسیدن به شناختی صحیح و دقیق در گروی توانایی و مهارت افراد در مباحثه است. از سویی، تمدن¬سازی و جامعه¬پردازی جز با بیداری عقل جمعی میسر نمی¬شود و به راستی که:«برای بیدارکردن عقل جمعی چاره¬ای جز مشاوره و مناظره نیست.»

جهان امروز جهانی پر از اندیشه¬های متنوع و مکاتب گوناگون فکری است و انسان عصر حاضر در معرض هجوم این افکار و فلسفه هاست. عمل هرانسانی برگرفته از اندیشه¬ها و شناخت او از مسائل است و این شناخت، از طریق به تصویر کشیدن ایده¬آل¬ها در چارچوب مفاهیم قابلِ لمسِ مستدل، تفکر و مباحثه پیرامون نظرات و دیدگاه¬های گوناگون حاصل می¬گردد. لذا رسیدن به شناختی صحیح و دقیق در گروی توانایی و مهارت افراد در مباحثه است. از سویی، تمدن¬سازی و جامعه¬پردازی جز با بیداری عقل جمعی میسر نمی¬شود و به راستی که:«برای بیدارکردن عقل جمعی چاره¬ای جز مشاوره و مناظره نیست.»